Untitled

   

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

สำรวจความคิดเห็น

Counter

  • ขณะนี้000137
  • วันนี้000137
  • สัปดาห์นี้001742
  • เดือนนี้000901
  • ปีนี้146758
  • ทั้งหมด4574491
  • IP คุณ3.239.2.192

01:50:28 PM
S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

  [กำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี 2565]  เทศบาลนครอุดรธานี ประกาศแจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดังนี้  - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดฯ ตามแบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  - แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามแบบ ภ.ด.ส.6 โดยแนบแบบ ภ.ด.ส.7 หรือ ภ.ด.ส.8 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  - ผู้เสียภาษีชำระภาษี ตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2565  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษี รายที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565  - แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีทราบ  ภายในเดือนมิถุนายน 2565  โดยผู้ที่ไม่มายื่นชำระภาษีตามกำหนด คือ ภายในเดือนเมษายน 2565 แต่ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนจะคิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 10 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ, หากชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 20 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ, และกรณีชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 40 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ   สำหรับภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และพนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินภาษีป้ายไปยังเจ้าของป้าย (ภ.ป.3) ทันทีที่ได้รับการยื่นแบบฯ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี สามารถชำระภาษีป้ายได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่มายื่นแบบฯ หรือไม่ชำระภาษีภายในกำหนด หากไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนด หรือ ยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้อง จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย และหากไม่สามารถมาชำระภาษีป้ายได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย   ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง ในวันและเวลาราชการ โทร. 042-325176-85 ต่อ 1605, 1606, 1615 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพ เพื่อสอบถามข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายได้อีกช่องทาง ติดตามข่าวสาร   Facebook :  ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี   Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี  [ https://m.facebook.com/udoncity.new/ ]   Line ID : @udoncity กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี”  https://line.me/ti/g2/jkktU_BGvMvgRq69ovM6Cg  INSTAGRAM : pr_udonthanimuniclipality  https://instagram.com/pr_udonthanimunicipality    
เปิดนโยบาย ๖ ด้าน “ดร. ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี” ย่างก้าวสู่การเป็น “เมืองแห่งโอกาส-เมืองแห่งความสุข-เมืองที่่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรคแรก...

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง